KONTAKT

TELEFON

E-MAIL

adamzalewski.eu@gmail.com

Sesje indywidualne prowadzę w gabinecie w Chorzowie oraz online.

Szkolenia i treningi realizuję w całej Polsce. 

CHORZÓW
ul. Racjonalizatorów 10
Resilience – Gabinet Psychologiczny

Zapraszam do kontaktu!

KLAUZULA INFORMACYJNA

W oparciu o treść art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), niniejszym informuję:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Adam Zalewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TWOJA STREFA ROZWOJU ADAM ZALEWSKI, adres: ul. Józefa Ryszki 82B lok. 10, 41-500 Chorzów, NIP 6262625916, adres e-mail: kontakt@adamzalewski.eu; adamzalewski.eu@gmail.com , telefon: 501-175-763 .
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 1. zawarcia umowy i realizacji usługi oraz dokonania niezbędnych rozliczeń – przez czas niezbędny do realizacji umowy i wykonania usługi, a po jej wykonaniu przez czas niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania obowiązków z niej wynikających,
 2. wykonania ustawowych obowiązków ciążących na administratorze, w szczególności obowiązków podatkowych i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do ich wykonania,
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zapewnieniu niezbędnych rozliczeń, dochodzenie roszczeń, marketing bezpośredni oraz budowanie relacji i wizerunku – do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.
 • Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:
 1. 6 ust. 1 lit. a) – w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
 2. 6 ust. 1 lit. b) – w zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy,
 3. 6 ust. 1 lit. c) – w zakresie danych osobowych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 4. 6 ust. 1 lit. f) – w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora
 • Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do podmiotów współpracujących z Administratorem, na podstawie odrębnych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, w tym do podmiotu zajmującego się obsługą księgową oraz obsługą IT.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ich przenoszenia. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jednakże, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Przewiń do góry